[{"0":"7192","id":"7192","1":"ต้อนรับคณะสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย","title":"ต้อนรับคณะสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3259675187412670","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3259675187412670","3":"27072020-131746_29.jpg","image":"27072020-131746_29.jpg","4":"

โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยนางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ที่มาเยี่ยมศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนัก โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยมีรายนามดังนี้<\/p>

1.พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย
ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย<\/p>

2.พลอากาศเอกจิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย<\/p>

3.นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์
อุนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย<\/p>

4.นายไพฑูรย์ น้อยคำมูล
ที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย<\/p>

5.นายกิตติวัฒน์ พงศ์ปฎิมาพรรณ
อุนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

6.นายชวลิต บุญทำดี
ประธานชมรมยกน้ำหนักจังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

7.ดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น
เลขานุการชมรมยกน้ำหนักจังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

8.นายประวิทย์ สามเพชรเจริญ
ผู้ตัดสินชั้น 1 สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย<\/p><\/div>","description":"

โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยนางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ที่มาเยี่ยมศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนัก โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยมีรายนามดังนี้<\/p>

1.พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย
ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย<\/p>

2.พลอากาศเอกจิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย<\/p>

3.นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์
อุนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย<\/p>

4.นายไพฑูรย์ น้อยคำมูล
ที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย<\/p>

5.นายกิตติวัฒน์ พงศ์ปฎิมาพรรณ
อุนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

6.นายชวลิต บุญทำดี
ประธานชมรมยกน้ำหนักจังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

7.ดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น
เลขานุการชมรมยกน้ำหนักจังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

8.นายประวิทย์ สามเพชรเจริญ
ผู้ตัดสินชั้น 1 สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย<\/p><\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"40","views":"40","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-07-27 13:17:47","date":"2020-07-27 13:17:47","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7187","id":"7187","1":"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.8","title":"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.8","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3250793684967487","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3250793684967487","3":"24072020-184008_29.jpg","image":"24072020-184008_29.jpg","4":"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ณ อาคารพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/span>","description":"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ณ อาคารพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"97","views":"97","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-07-24 18:40:09","date":"2020-07-24 18:40:09","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7178","id":"7178","1":"กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว","title":"กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3244208462292676","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3244208462292676","3":"23072020-152919_29.jpg","image":"23072020-152919_29.jpg","4":"กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม อาคารพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (บุญเพิ่ม) วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563<\/span><\/font>","description":"กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม อาคารพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (บุญเพิ่ม) วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563<\/span><\/font>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"70","views":"70","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2020-07-23 15:29:19","date":"2020-07-23 15:29:19","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"7177","id":"7177","1":"บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติด","title":"บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติด","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3244682945578561","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=3244682945578561","3":"23072020-152629_29.jpg","image":"23072020-152629_29.jpg","4":"

โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ 6 องค์กรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติด โดยมีรายนามดังนี้<\/p>

1.สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

2.กองบังคับการตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

3.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

4.โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

5.โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

6.เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจาก ร.ต.อ.ปัญญา บัวขม รอง สว.สส.สภ.ลาดหญ้า<\/p><\/div>","description":"

โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ 6 องค์กรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติด โดยมีรายนามดังนี้<\/p>

1.สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

2.กองบังคับการตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

3.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

4.โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

5.โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>

6.เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<\/p>



48 รูปภาพ<\/span><\/span> · <\/span>Updated ไม่กี่วินาทีที่แล้ว<\/span><\/span><\/span><\/div>ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำคณะครูนักเรียน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙<\/span>","description":"
48 รูปภาพ<\/span><\/span> · <\/span>Updated ไม่กี่วินาทีที่แล้ว<\/span><\/span><\/span><\/div>ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำคณะครูนักเรียน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"276","views":"276","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-12-03 15:36:38","date":"2019-12-03 15:36:38","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6566","id":"6566","1":"การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี - โท - เอก","title":"การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี - โท - เอก","2":"https:\/\/www.facebook.com\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2677753828938145","url":"https:\/\/www.facebook.com\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2677753828938145","3":"29112019-102528_29.jpg","image":"29112019-102528_29.jpg","4":"เจ้าพระคุณ พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (บุญเพิ่ม อานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง เป็นองค์ประธานการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี - โท - เอก โดยมี ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวรายงาน<\/span>","description":"เจ้าพระคุณ พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (บุญเพิ่ม อานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง เป็นองค์ประธานการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี - โท - เอก โดยมี ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวรายงาน<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"193","views":"193","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-29 10:25:29","date":"2019-11-29 10:25:29","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6564","id":"6564","1":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเสื้อทีม ร.ร.และกล่าวให้โอวาทเป็นขวัญกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน ในการไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคและชาติ","title":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเสื้อทีม ร.ร.และกล่าวให้โอวาทเป็นขวัญกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน ในการไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคและชาติ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2675671422479719","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2675671422479719","3":"28112019-112703_29.jpg","image":"28112019-112703_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเสื้อทีม ร.ร.และกล่าวให้โอวาทเป็นขวัญกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน ในการไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคและชาติ<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเสื้อทีม ร.ร.และกล่าวให้โอวาทเป็นขวัญกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน ในการไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคและชาติ<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"253","views":"253","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-28 11:27:04","date":"2019-11-28 11:27:04","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6561","id":"6561","1":"ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่","title":"ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2668638886516306","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2668638886516306","3":"27112019-092754_29.jpg","image":"27112019-092754_29.jpg","4":"คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนายเทิดศักดิ์ เป็ดทอง ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต (ศบ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย<\/span><\/font>
","description":"คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนายเทิดศักดิ์ เป็ดทอง ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต (ศบ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย<\/span><\/font>
","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"185","views":"185","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-27 09:27:55","date":"2019-11-27 09:27:55","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6546","id":"6546","1":"พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 6 (วันวชิราวุธ)","title":"พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 6 (วันวชิราวุธ)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2668512199862308","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2668512199862308","3":"25112019-180421_29.jpg","image":"25112019-180421_29.jpg","4":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายอนุกูล นากสุก หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำคณะผู้กํากับลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต (วันวชิราวุธ)<\/span>","description":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายอนุกูล นากสุก หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำคณะผู้กํากับลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต (วันวชิราวุธ)<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"298","views":"298","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-25 18:04:22","date":"2019-11-25 18:04:22","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6517","id":"6517","1":"เตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนเทพมงคลรังษี","title":"เตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนเทพมงคลรังษี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2654664334580428","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2654664334580428","3":"19112019-144829_29.jpg","image":"19112019-144829_29.jpg","4":"
ว่าที่ ร.ต.(ญ)บุษยา นาโคกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะครู จัดการอบรมเตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก สนามสอบโรงเรียนเทพมงคลรังษี สังกัดวัดเทวสังฆาราม โดยได้รับความกรุณาจากพระเกรียงไกร ธัมมสาโร และคณะสงฆ์วัดเทวสังฆารามในการเป็นวิทยากร<\/span>
<\/div>","description":"
ว่าที่ ร.ต.(ญ)บุษยา นาโคกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะครู จัดการอบรมเตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก สนามสอบโรงเรียนเทพมงคลรังษี สังกัดวัดเทวสังฆาราม โดยได้รับความกรุณาจากพระเกรียงไกร ธัมมสาโร และคณะสงฆ์วัดเทวสังฆารามในการเป็นวิทยากร<\/span>
<\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"893","views":"893","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-19 14:48:31","date":"2019-11-19 14:48:31","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6513","id":"6513","1":"การประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนเงินเดือน","title":"การประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนเงินเดือน","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2647280528652142","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2647280528652142","3":"16112019-112530_29.jpg","image":"16112019-112530_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ และ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จัดอบรมและประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ และ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จัดอบรมและประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"972","views":"972","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-16 11:25:30","date":"2019-11-16 11:25:30","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6497","id":"6497","1":"จัดนิทรรศการต้อนรับการตรวจราชการของ ท่านณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.","title":"จัดนิทรรศการต้อนรับการตรวจราชการของ ท่านณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2635995496447312","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2635995496447312","3":"12112019-191146_29.jpg","image":"12112019-191146_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน จัดนิทรรศการต้อนรับการตรวจราชการและนำเสนอนวัตกรรมการศึกษา (ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ต่อท่านณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 1\/2562 จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน จัดนิทรรศการต้อนรับการตรวจราชการและนำเสนอนวัตกรรมการศึกษา (ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ต่อท่านณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 1\/2562 จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"865","views":"865","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-11-12 19:11:47","date":"2019-11-12 19:11:47","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6451","id":"6451","1":"ประชุมผู้ปกครองและรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2562","title":"ประชุมผู้ปกครองและรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2562","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2599788516734677","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2599788516734677","3":"26102019-115217_29.jpg","image":"26102019-115217_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมประชุมผู้ปกครองและรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2562<\/span>
","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมประชุมผู้ปกครองและรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2562<\/span>
","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"856","views":"856","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-10-26 11:52:18","date":"2019-10-26 11:52:18","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6382","id":"6382","1":"งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69","title":"งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2549115945135268","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2549115945135268","3":"03102019-122429_29.jpg","image":"03102019-122429_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ เดินทางไปให้ขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ เดินทางไปให้ขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"2400","views":"2400","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-10-03 12:24:30","date":"2019-10-03 12:24:30","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6374","id":"6374","1":"ร่วมถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษ์สงฆ์ และสามเณร ณ วัดเทวสังฆาราม","title":"ร่วมถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษ์สงฆ์ และสามเณร ณ วัดเทวสังฆาราม","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2544604505586412","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2544604505586412","3":"01102019-104328_29.jpg","image":"01102019-104328_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษ์สงฆ์ และสามเณร จำนวน 220 รูป ที่มาเตรียมการสอบนักธรรม ณ วัดเทวสังฆาราม(วัดเหนือ)<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษ์สงฆ์ และสามเณร จำนวน 220 รูป ที่มาเตรียมการสอบนักธรรม ณ วัดเทวสังฆาราม(วัดเหนือ)<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"1005","views":"1005","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-10-01 10:43:29","date":"2019-10-01 10:43:29","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6366","id":"6366","1":"ประชุมคณะกรรมการเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69","title":"ประชุมคณะกรรมการเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2536813876365475","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2536813876365475","3":"27092019-151630_29.jpg","image":"27092019-151630_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"1256","views":"1256","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-27 15:16:31","date":"2019-09-27 15:16:31","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6365","id":"6365","1":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบวรมงคลและโรงเรียนวัดบางเคียน","title":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบวรมงคลและโรงเรียนวัดบางเคียน","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2536804436366419","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2536804436366419","3":"27092019-151410_29.jpg","image":"27092019-151410_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้การต้อนรับ ผอ.พงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพมหานครและ ผอ.ศิริพร ไชยชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเคียน และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบางเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้การต้อนรับ ผอ.พงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพมหานครและ ผอ.ศิริพร ไชยชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเคียน และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบางเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"1025","views":"1025","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-27 15:14:11","date":"2019-09-27 15:14:11","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6364","id":"6364","1":"พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข","title":"พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2534832299896966","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2534832299896966","3":"27092019-151059_29.jpg","image":"27092019-151059_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"1129","views":"1129","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-27 15:11:00","date":"2019-09-27 15:11:00","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6328","id":"6328","1":"การตรวจราชการพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี","title":"การตรวจราชการพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2505219596191570","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2505219596191570","3":"11092019-171243_29.jpg","image":"11092019-171243_29.jpg","4":"การตรวจราชการพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี<\/span>","description":"การตรวจราชการพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"1162","views":"1162","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-11 17:12:44","date":"2019-09-11 17:12:44","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6316","id":"6316","1":"ประชุมผู้ปกครองเซ็นสัญญา กยศ.","title":"ประชุมผู้ปกครองเซ็นสัญญา กยศ.","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2502926956420834","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2502926956420834","3":"10092019-100506_29.jpg","image":"10092019-100506_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"788","views":"788","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-10 10:05:07","date":"2019-09-10 10:05:07","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6315","id":"6315","1":"การอบรมการประชุมเขียนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563","title":"การอบรมการประชุมเขียนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2501773619869501","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2501773619869501","3":"10092019-100316_29.jpg","image":"10092019-100316_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"792","views":"792","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-10 10:03:17","date":"2019-09-10 10:03:17","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6314","id":"6314","1":"กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี","title":"กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2476550689058461","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2476550689058461","3":"10092019-100120_29.jpg","image":"10092019-100120_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"753","views":"753","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-09-10 10:01:22","date":"2019-09-10 10:01:22","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6272","id":"6272","1":"การแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2562 นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 46","title":"การแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2562 นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 46","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2465691763477687","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2465691763477687","3":"21082019-214730_29.jpg","image":"21082019-214730_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"910","views":"910","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-21 21:47:31","date":"2019-08-21 21:47:31","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6233","id":"6233","1":"การประชุมครูปนะจำเดือน สิงหาคม 2562","title":"การประชุมครูปนะจำเดือน สิงหาคม 2562","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2454376214609242","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2454376214609242","3":"15082019-184714_29.jpg","image":"15082019-184714_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีเป็นประธาน การประชุมครูปนะจำเดือน สิงหาคม 2562 ใดการนี้คณะผู้บริหารและครูมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีเป็นประธาน การประชุมครูปนะจำเดือน สิงหาคม 2562 ใดการนี้คณะผู้บริหารและครูมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"712","views":"712","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-15 18:47:15","date":"2019-08-15 18:47:15","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6230","id":"6230","1":"ทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันสารทจีน","title":"ทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันสารทจีน","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2453701384676725","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2453701384676725","3":"15082019-095106_29.jpg","image":"15082019-095106_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันสารทจีน<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันสารทจีน<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"701","views":"701","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-15 09:51:07","date":"2019-08-15 09:51:07","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6227","id":"6227","1":"การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี","title":"การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2449795688400628","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2449795688400628","3":"14082019-151309_29.jpg","image":"14082019-151309_29.jpg","4":"การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒฺโน) ครั้งที่ 3\/2562<\/span>","description":"การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒฺโน) ครั้งที่ 3\/2562<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"639","views":"639","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-14 15:13:10","date":"2019-08-14 15:13:10","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6216","id":"6216","1":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย","title":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2442442365802627","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2442442365802627","3":"09082019-153820_29.jpg","image":"09082019-153820_29.jpg","4":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้การต้อนรับ ผอ.ปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย<\/span>","description":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้การต้อนรับ ผอ.ปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"720","views":"720","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-09 15:38:21","date":"2019-08-09 15:38:21","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6214","id":"6214","1":"พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง","title":"พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2442392849140912","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2442392849140912","3":"09082019-150320_29.jpg","image":"09082019-150320_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562<\/span>

<\/div>
ในการนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 28 ทุน ๆ ละ 2000 บาท โดยมีรายนามผู้มอบดังนี้<\/span><\/font><\/div>
1.สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ โดยท่านนายก พิมพ์วิมล ประชาญสิทธิ์ จำนวน 4 ทุน<\/span><\/font><\/div>
2.คุณรสวรรณ จงไมตรีพร จำนวน 2 ทุน<\/span><\/font><\/div>
3.โรงแรม กนกกาญจน์เพลส จำนวน 1 ทุน<\/span><\/font><\/div>
4.บริษัทโล้วเฮงหมง จำนวน 5 ทุน<\/span><\/font><\/div>
5.บริษัทกาญจนบุรีอมรชัย โดยคุณปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ จำนวน 16 ทุน<\/span><\/font><\/div><\/div>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562<\/span>

<\/div>
ในการนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 28 ทุน ๆ ละ 2000 บาท โดยมีรายนามผู้มอบดังนี้<\/span><\/font><\/div>
1.สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ โดยท่านนายก พิมพ์วิมล ประชาญสิทธิ์ จำนวน 4 ทุน<\/span><\/font><\/div>
2.คุณรสวรรณ จงไมตรีพร จำนวน 2 ทุน<\/span><\/font><\/div>
3.โรงแรม กนกกาญจน์เพลส จำนวน 1 ทุน<\/span><\/font><\/div>
4.บริษัทโล้วเฮงหมง จำนวน 5 ทุน<\/span><\/font><\/div>
5.บริษัทกาญจนบุรีอมรชัย โดยคุณปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ จำนวน 16 ทุน<\/span><\/font><\/div><\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"648","views":"648","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-09 15:03:21","date":"2019-08-09 15:03:21","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6200","id":"6200","1":"การประชุมติดตามและพัฒนางาน สโมสรอินเตอแรค โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดย สโมสรโรตารีมณีกาญจน์","title":"การประชุมติดตามและพัฒนางาน สโมสรอินเตอแรค โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดย สโมสรโรตารีมณีกาญจน์","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2440621882651342","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2440621882651342","3":"08082019-144935_29.jpg","image":"08082019-144935_29.jpg","4":"การประชุมติดตามและพัฒนางาน สโมสรอินเตอแรค โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดย สโมสรโรตารีมณีกาญจน์<\/span>","description":"การประชุมติดตามและพัฒนางาน สโมสรอินเตอแรค โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดย สโมสรโรตารีมณีกาญจน์<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"595","views":"595","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-08 14:49:37","date":"2019-08-08 14:49:37","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6199","id":"6199","1":"วันอาเซียน (ASEAN Day)","title":"วันอาเซียน (ASEAN Day)","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2440334612680069","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2440334612680069","3":"08082019-144745_29.jpg","image":"08082019-144745_29.jpg","4":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day) โดยมี ว่าที่ ร.ต.(ญ)บุษยา นาโคกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน<\/span>","description":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day) โดยมี ว่าที่ ร.ต.(ญ)บุษยา นาโคกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"567","views":"567","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-08 14:47:46","date":"2019-08-08 14:47:46","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6198","id":"6198","1":"โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก","title":"โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2438829529497244","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2438829529497244","3":"08082019-144626_29.jpg","image":"08082019-144626_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"551","views":"551","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-08 14:46:26","date":"2019-08-08 14:46:26","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6197","id":"6197","1":"ร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี","title":"ร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2438646626182201","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2438646626182201","3":"08082019-144513_29.jpg","image":"08082019-144513_29.jpg","4":"
ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมผู้บริหาร ครูและตัวแทนนักเรียน ม.4\/2 ห้องสี่เหล่าทัพ ร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี และเข้ารับฟังการบรรยายและชมการสาธิตศาลจำลอง
<\/h5>","description":"
ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมผู้บริหาร ครูและตัวแทนนักเรียน ม.4\/2 ห้องสี่เหล่าทัพ ร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี และเข้ารับฟังการบรรยายและชมการสาธิตศาลจำลอง
<\/h5>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"522","views":"522","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-08 14:45:13","date":"2019-08-08 14:45:13","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6170","id":"6170","1":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี","title":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2430169077029956","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2430169077029956","3":"03082019-000113_29.jpg","image":"03082019-000113_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้การต้อนรับ ผอ.พิกุล เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้การต้อนรับ ผอ.พิกุล เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"522","views":"522","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-03 00:01:14","date":"2019-08-03 00:01:14","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6169","id":"6169","1":"ค่าย Languages Camp 2019","title":"ค่าย Languages Camp 2019","2":"https:\/\/www.facebook.com\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2430148490365348","url":"https:\/\/www.facebook.com\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2430148490365348","3":"02082019-235914_29.jpg","image":"02082019-235914_29.jpg","4":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานกล่าวเปิดค่าย Languages Camp 2019 ณ ศุนย์ฝึกอบรมและนันทนาการค่ายทุ่งเก้าทัพแคมป์ จ.กาญจนบุรี โดยมี นายวิสูตร ปัญญาชัยรักษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กล่าวรายงาน<\/span>","description":"ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานกล่าวเปิดค่าย Languages Camp 2019 ณ ศุนย์ฝึกอบรมและนันทนาการค่ายทุ่งเก้าทัพแคมป์ จ.กาญจนบุรี โดยมี นายวิสูตร ปัญญาชัยรักษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กล่าวรายงาน<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"668","views":"668","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-02 23:59:14","date":"2019-08-02 23:59:14","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6163","id":"6163","1":"การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑","title":"การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2428045230575674","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2428045230575674","3":"01082019-173354_29.jpg","image":"01082019-173354_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"567","views":"567","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-01 17:33:55","date":"2019-08-01 17:33:55","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6162","id":"6162","1":"การจัดแสดงผลงาน ภูมิปัญญาและการเรียนรู้พัฒนาสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ","title":"การจัดแสดงผลงาน ภูมิปัญญาและการเรียนรู้พัฒนาสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2428014033912127","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2428014033912127","3":"01082019-173134_29.jpg","image":"01082019-173134_29.jpg","4":"นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดแสดงผลงาน ภูมิปัญญา และการเรียนรู้พัฒนาสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการเทพมงคลรังษีให้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ<\/font>
<\/span>
","description":"นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดแสดงผลงาน ภูมิปัญญา และการเรียนรู้พัฒนาสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการเทพมงคลรังษีให้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ<\/font>
<\/span>
","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"514","views":"514","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-01 17:31:35","date":"2019-08-01 17:31:35","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6161","id":"6161","1":"เสนาะเสียง มโหรีฟังดนตรีในสวน ๒๕๖๒ “วงเทพมงคลรังษี”","title":"เสนาะเสียง มโหรีฟังดนตรีในสวน ๒๕๖๒ “วงเทพมงคลรังษี”","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2419798221400375","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2419798221400375","3":"01082019-172917_29.jpg","image":"01082019-172917_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"517","views":"517","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2019-08-01 17:29:18","date":"2019-08-01 17:29:18","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"6114","id":"6114","1":"พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว","title":"พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว","2":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2417096825003848","url":"https:\/\/www.facebook.com\/pg\/Thepmongkhonrangsi\/photos\/?tab=album&album_id=2417096825003848","3":"26072019-181820_29.jpg","image":"26072019-181820_29.jpg","4":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัด<\/span><\/font><\/span>พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 <\/span> เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ <\/span>ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562<\/span>
","description":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัด<\/span><\/font><\/span>พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 <\/span> เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ <\/span>ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562<\/span>

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวต้อนรับคุณครูผู้ช่วย ที่มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี จำนวน 13 คน มีรายนามดังต่อไปนี้<\/div>
 <\/div>
1.น.ส.ศิริประภา อุ่นวงค์  ภาษาไทย<\/div>
2.ปวริศา นิลมณี  ภาษาไทย<\/div>
3.น.ส.ณัฏฐา  เกียรติศิริกุล  ดนตรีไทย<\/div>
4.น.ส.รัชนีพร   รักเรืองรอง  คณิตศาสตร์<\/div>
5.นายกมล  ทัลวัลลิ์  วิทยาศาสตร์<\/div>
6.น.ส.วรรณภา  แสงเคลือบ  วิทยาศาสตร์<\/div>
7.น.ส.อังค์วรา  ยอดออน  สังคมศึกษาฯ<\/div>
8.น.ส.อรวรรณ  หนูขาว  สุขศึกษาและพลศึกษา<\/div>
9.น.ส.ณัฎฐา  เกียรติศิริกุล  ดนตรีไทย<\/div>
10.นายญกฤต  จันทร์หอม  ภาษาต่างประเทศ<\/div>
11.น.ส.ธิพรัตน์  เนื่องภิรมย์  ภาษาจีน<\/div>
12.นายจอมพล  สังข์เงิน  การงานอาชีพฯ<\/div>
13.น.ส.กฤษฎาวรรณ  พันธุระ  แนะแนว<\/div>","description":"
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวต้อนรับคุณครูผู้ช่วย ที่มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี จำนวน 13 คน มีรายนามดังต่อไปนี้<\/div>
 <\/div>
1.น.ส.ศิริประภา อุ่นวงค์  ภาษาไทย<\/div>
2.ปวริศา นิลมณี  ภาษาไทย<\/div>
3.น.ส.ณัฏฐา  เกียรติศิริกุล  ดนตรีไทย<\/div>
4.น.ส.รัชนีพร   รักเรืองรอง  คณิตศาสตร์<\/div>
5.นายกมล  ทัลวัลลิ์  วิทยาศาสตร์<\/div>
6.น.ส.วรรณภา  แสงเคลือบ  วิทยาศาสตร์<\/div>
7.น.ส.อังค์วรา  ยอดออน  สังคมศึกษาฯ<\/div>
8.น.ส.อรวรรณ  หนูขาว  สุขศึกษาและพลศึกษา<\/div>
9.น.ส.ณัฎฐา  เกียรติศิริกุล  ดนตรีไทย<\/div>
10.นายญกฤต  จันทร์หอม  ภาษาต่างประเทศ<\/div>
11.น.ส.ธิพรัตน์  เนื่องภิรมย์  ภาษาจีน<\/div>
12.นายจอมพล  สังข์เงิน  การงานอาชีพฯ<\/div>
13.น.ส.กฤษฎาวรรณ  พันธุระ  แนะแนว<\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"546","views":"546","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-28 09:44:23","date":"2018-11-28 09:44:23","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5115","id":"5115","1":"คุณรสวรรณ จงไมตรีพร บริจาคเสื้อให้นักฟุตบอล","title":"คุณรสวรรณ จงไมตรีพร บริจาคเสื้อให้นักฟุตบอล","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2040753542638180&type=1&l=7cc308b1d9","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2040753542638180&type=1&l=7cc308b1d9","3":"27112018-131117_29.jpg","image":"27112018-131117_29.jpg","4":"คุณรสวรรณ จงไมตรีพร ประธานบริษัทฮาร์ท โอทอป บริจาคเสื้อให้นักฟุตบอล จำนวน 39 ชุด มูลค่า 10,920 บาท โดยมีนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีและ นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ","description":"คุณรสวรรณ จงไมตรีพร ประธานบริษัทฮาร์ท โอทอป บริจาคเสื้อให้นักฟุตบอล จำนวน 39 ชุด มูลค่า 10,920 บาท โดยมีนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีและ นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"285","views":"285","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-27 13:11:17","date":"2018-11-27 13:11:17","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5114","id":"5114","1":"รณรงค์และให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา","title":"รณรงค์และให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2040651919315009&type=1&l=fe534d5960","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2040651919315009&type=1&l=fe534d5960","3":"27112018-130912_29.jpg","image":"27112018-130912_29.jpg","4":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมส่งเสริ ประชาธิปไตยในโรงเรียน รณรงค์และให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย<\/span>","description":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมส่งเสริ ประชาธิปไตยในโรงเรียน รณรงค์และให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"383","views":"383","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-27 13:09:13","date":"2018-11-27 13:09:13","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5113","id":"5113","1":"โครงการขนส่งสัญจรสอนน้องขับรถจักรยานยนต์","title":"โครงการขนส่งสัญจรสอนน้องขับรถจักรยานยนต์","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2036967183016816&type=1&l=bc210ea2d1","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2036967183016816&type=1&l=bc210ea2d1","3":"27112018-130617_29.jpg","image":"27112018-130617_29.jpg","4":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการขนส่งสัญจรสอนน้องขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี และ บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จํากัด กาญจนบุรี<\/span>","description":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการขนส่งสัญจรสอนน้องขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี และ บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จํากัด กาญจนบุรี<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"358","views":"358","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-27 13:06:18","date":"2018-11-27 13:06:18","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5089","id":"5089","1":"วันวชิราวุธ 2561","title":"วันวชิราวุธ 2561","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2035552926491575&type=1&l=db8bd055af","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2035552926491575&type=1&l=db8bd055af","3":"23112018-143854_29.jpg","image":"23112018-143854_29.jpg","4":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย<\/span>","description":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"524","views":"524","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-23 14:38:55","date":"2018-11-23 14:38:55","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5073","id":"5073","1":"กิจกรรมลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 2561","title":"กิจกรรมลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 2561","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2034546279925573&type=1&l=f1a6b9f8ce","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2034546279925573&type=1&l=f1a6b9f8ce","3":"22112018-202622_29.jpg","image":"22112018-202622_29.jpg","4":"
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันทำกระทงและจัดจำหน่าย โดยนำเงินที่ได้ไปถวายแด่วัดเทวสังฆารามโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา นำโดยรองฯ มิรินดา เหลืองทองได้ลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยอีกด้วย<\/span><\/font><\/div>","description":"
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันทำกระทงและจัดจำหน่าย โดยนำเงินที่ได้ไปถวายแด่วัดเทวสังฆารามโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา นำโดยรองฯ มิรินดา เหลืองทองได้ลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยอีกด้วย<\/span><\/font><\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"429","views":"429","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-22 20:26:22","date":"2018-11-22 20:26:22","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5068","id":"5068","1":"พระกฐินพระราชทาน ณ วัดเทวสังฆาราม ","title":"พระกฐินพระราชทาน ณ วัดเทวสังฆาราม ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2034222613291273&type=1&l=89d23ae96e","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2034222613291273&type=1&l=89d23ae96e","3":"22112018-144651_29.jpg","image":"22112018-144651_29.jpg","4":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง<\/span>","description":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"371","views":"371","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-22 14:46:52","date":"2018-11-22 14:46:52","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5063","id":"5063","1":"การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1\/2561","title":"การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1\/2561","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2033932219986979&type=1&l=e32ae95b6f","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2033932219986979&type=1&l=e32ae95b6f","3":"22112018-085232_29.jpg","image":"22112018-085232_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"379","views":"379","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-22 08:52:33","date":"2018-11-22 08:52:33","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5062","id":"5062","1":"แนะแนวจากสถาบันลาดกระบังและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์","title":"แนะแนวจากสถาบันลาดกระบังและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2033913059988895&type=1&l=45f8d00101","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2033913059988895&type=1&l=45f8d00101","3":"22112018-085118_29.jpg","image":"22112018-085118_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"290","views":"290","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-22 08:51:19","date":"2018-11-22 08:51:19","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5033","id":"5033","1":"โครงการเปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 3","title":"โครงการเปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 3","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2026149170765284&type=1&l=5e6262fd15","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2026149170765284&type=1&l=5e6262fd15","3":"16112018-111051_29.jpg","image":"16112018-111051_29.jpg","4":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวเปิดโครงการเปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 3 โดยมี <\/b>บริษัท<\/span>วีเทคคอมพิวเตอร์ กาญจนบุรีร่วมกับ บริษัทเดลล์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ความรู้ด้าน<\/b>เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/span>","description":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวเปิดโครงการเปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 3 โดยมี <\/b>บริษัท<\/span>วีเทคคอมพิวเตอร์ กาญจนบุรีร่วมกับ บริษัทเดลล์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ความรู้ด้าน<\/b>เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"341","views":"341","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-16 11:10:52","date":"2018-11-16 11:10:52","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5025","id":"5025","1":"โครงการ Re X-Ray สุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในสถานศึกษา","title":"โครงการ Re X-Ray สุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในสถานศึกษา","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2023551574358377&type=1&l=9bab3f5642","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2023551574358377&type=1&l=9bab3f5642","3":"14112018-093359_29.jpg","image":"14112018-093359_29.jpg","4":"โครงการ Re X-Ray สุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในสถานศึกษา 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ผลการตรวจพบผู้มีสารเสพติดเป็น 0<\/span>","description":"โครงการ Re X-Ray สุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในสถานศึกษา 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ผลการตรวจพบผู้มีสารเสพติดเป็น 0<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"538","views":"538","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-14 09:34:01","date":"2018-11-14 09:34:01","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5024","id":"5024","1":"ตอนรับคุณครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ","title":"ตอนรับคุณครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2023541527692715&type=1&l=3e07bab37d","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2023541527692715&type=1&l=3e07bab37d","3":"14112018-093205_29.jpg","image":"14112018-093205_29.jpg","4":"ตอนรับคุณครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน <\/span>
1.ครูสงวน สุนทรารักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ<\/span>
2.ครูพิมพรรณ ถาวรศิริ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ<\/span>","description":"ตอนรับคุณครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน <\/span>
1.ครูสงวน สุนทรารักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ<\/span>
2.ครูพิมพรรณ ถาวรศิริ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"458","views":"458","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-14 09:32:06","date":"2018-11-14 09:32:06","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5011","id":"5011","1":"ต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา","title":"ต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2014766791903522&type=1&l=bfc823127b","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2014766791903522&type=1&l=bfc823127b","3":"07112018-145801_29.jpg","image":"07112018-145801_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"406","views":"406","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-07 14:58:03","date":"2018-11-07 14:58:03","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"5002","id":"5002","1":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ จ.พิจิตร","title":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ จ.พิจิตร","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2012144678832400&type=1&l=1713cdf20f","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2012144678832400&type=1&l=1713cdf20f","3":"05112018-144340_29.jpg","image":"05112018-144340_29.jpg","4":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะศึกษาดูงานจากจากโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่อง ว21\/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ<\/span>","description":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะศึกษาดูงานจากจากโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่อง ว21\/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"372","views":"372","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-05 14:43:41","date":"2018-11-05 14:43:41","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4992","id":"4992","1":"การแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์สมใจ เชรษฐศิริ","title":"การแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์สมใจ เชรษฐศิริ","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2006004102779791&type=1&l=f6004b4d96","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2006004102779791&type=1&l=f6004b4d96","3":"01112018-113133_29.jpg","image":"01112018-113133_29.jpg","4":"การแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์สมใจ เชรษฐศิริ<\/span>","description":"การแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์สมใจ เชรษฐศิริ<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"565","views":"565","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-01 11:31:34","date":"2018-11-01 11:31:34","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4991","id":"4991","1":"มอบรางวัลดนตรีไทยโรงเรียนเทพมงคลรังษี","title":"มอบรางวัลดนตรีไทยโรงเรียนเทพมงคลรังษี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2004219839624884&type=1&l=fcc5d3446c","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2004219839624884&type=1&l=fcc5d3446c","3":"01112018-112918_29.jpg","image":"01112018-112918_29.jpg","4":"
1.วงเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ประเภทดนตรีไทย โดยสถาบันบันบัณทิตพัฒนศิลป์<\/div>
2.วงเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ประเภทบรรเลงรวมปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ระดับมัธยมศึกษา<\/div>
3.นายอัษฎาวุฒิ นิลกำแหง ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย<\/div>
4.น.ส.คงคา เพชรนิล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้ขับร้อง ประเภทบรรเลงรวมปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ระดับมัธยมศึกษา<\/div>","description":"
1.วงเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ประเภทดนตรีไทย โดยสถาบันบันบัณทิตพัฒนศิลป์<\/div>
2.วงเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ประเภทบรรเลงรวมปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ระดับมัธยมศึกษา<\/div>
3.นายอัษฎาวุฒิ นิลกำแหง ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย<\/div>
4.น.ส.คงคา เพชรนิล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้ขับร้อง ประเภทบรรเลงรวมปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ระดับมัธยมศึกษา<\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"430","views":"430","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-01 11:29:19","date":"2018-11-01 11:29:19","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4990","id":"4990","1":"นนทรีผลัดใบ สู่ข้าราชการครู","title":"นนทรีผลัดใบ สู่ข้าราชการครู","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2004185839628284&type=1&l=ffc746c43f","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2004185839628284&type=1&l=ffc746c43f","3":"01112018-112731_29.jpg","image":"01112018-112731_29.jpg","4":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวอวยพรครูผู้สอบผ่านการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู จำนวน 2 ท่านดังนี้ <\/span>
1.ครูภาณุ เทพเกื้อ (พนักงานราชการ) <\/span><\/div>
2.ครูบุษปวัน ปรีชาญาณ (พนักงานราชการ)<\/span><\/div>","description":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวอวยพรครูผู้สอบผ่านการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู จำนวน 2 ท่านดังนี้ <\/span>
1.ครูภาณุ เทพเกื้อ (พนักงานราชการ) <\/span><\/div>
2.ครูบุษปวัน ปรีชาญาณ (พนักงานราชการ)<\/span><\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"587","views":"587","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-11-01 11:27:32","date":"2018-11-01 11:27:32","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4984","id":"4984","1":"ต้อนรับนนทรีช้อใหม่","title":"ต้อนรับนนทรีช้อใหม่","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2001006553279546&type=1&l=337557e0fe","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.2001006553279546&type=1&l=337557e0fe","3":"29102018-155238_29.jpg","image":"29102018-155238_29.jpg","4":"รองฯ พัชรี จิรจีรังชัย กล่าวต้อนรับครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 คนดังนี้ 1.ครูฐกฤต จันทร์หอม 2.ครูกฤษฎาวรรณ พันธุระ 3.ครูศิริประภา อุ่นวงค์ 4.ครูณัฎฐา เกียรติศิริกุล 5.ครูอมรรัตน์ ชมชูชื่น 6.ครูจอมพล สังข์เงิน 7.ครูกมล ทัลวัลลิ์<\/span>","description":"รองฯ พัชรี จิรจีรังชัย กล่าวต้อนรับครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 คนดังนี้ 1.ครูฐกฤต จันทร์หอม 2.ครูกฤษฎาวรรณ พันธุระ 3.ครูศิริประภา อุ่นวงค์ 4.ครูณัฎฐา เกียรติศิริกุล 5.ครูอมรรัตน์ ชมชูชื่น 6.ครูจอมพล สังข์เงิน 7.ครูกมล ทัลวัลลิ์<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"555","views":"555","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-10-29 15:52:39","date":"2018-10-29 15:52:39","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4960","id":"4960","1":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช","title":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1986740888039446&type=1&l=4fbdc4f27b","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1986740888039446&type=1&l=4fbdc4f27b","3":"18102018-115236_29.jpg","image":"18102018-115236_29.jpg","4":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะศึกษาดูงานจากจากโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช","description":"นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะศึกษาดูงานจากจากโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"513","views":"513","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-10-18 11:52:38","date":"2018-10-18 11:52:38","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4952","id":"4952","1":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี","title":"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1979035102143358&type=1&l=e45c832d1c","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1979035102143358&type=1&l=e45c832d1c","3":"12102018-133951_29.jpg","image":"12102018-133951_29.jpg","4":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะศึกษาดูงานจากจากโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่อง ว21\/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ<\/span>","description":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะศึกษาดูงานจากจากโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่อง ว21\/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"547","views":"547","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-10-12 13:39:52","date":"2018-10-12 13:39:52","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4951","id":"4951","1":"การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม","title":"การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1978908068822728&type=1&l=9e21a16992","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1978908068822728&type=1&l=9e21a16992","3":"12102018-133857_29.jpg","image":"12102018-133857_29.jpg","4":"โรงเรียนเทพมงคลรังษี จัดการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี<\/span>","description":"โรงเรียนเทพมงคลรังษี จัดการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"429","views":"429","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-10-12 13:38:57","date":"2018-10-12 13:38:57","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4948","id":"4948","1":"การประชุมการติดตามผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561","title":"การประชุมการติดตามผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1976683082378560&type=1&l=77e8e401a2","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1976683082378560&type=1&l=77e8e401a2","3":"10102018-202810_29.jpg","image":"10102018-202810_29.jpg","4":"การประชุมการติดตามผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561<\/span>","description":"การประชุมการติดตามผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561<\/span>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"347","views":"347","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-10-10 20:28:11","date":"2018-10-10 20:28:11","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4947","id":"4947","1":"การประชุมการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562","title":"การประชุมการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1976665625713639&type=1&l=91a5689bbe","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1976665625713639&type=1&l=91a5689bbe","3":"10102018-202102_29.jpg","image":"10102018-202102_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"452","views":"452","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-10-10 20:21:03","date":"2018-10-10 20:21:03","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4946","id":"4946","1":"การประชุมครูประจำเดือน กันยายน 2561","title":"การประชุมครูประจำเดือน กันยายน 2561","2":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1976650089048526&type=1&l=28908d16c6","url":"https:\/\/www.facebook.com\/media\/set\/?set=a.1976650089048526&type=1&l=28908d16c6","3":"10102018-200210_29.jpg","image":"10102018-200210_29.jpg","4":"","description":"","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"398","views":"398","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-10-10 20:02:11","date":"2018-10-10 20:02:11","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4924","id":"4924","1":"แสดงความยินดีกับครูธานี มังกะโรทัย ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ","title":"แสดงความยินดีกับครูธานี มังกะโรทัย ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ","2":"","url":"","3":"28092018-152524_29.jpg","image":"28092018-152524_29.jpg","4":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี <\/span>แสดงความยินดีและมอบของขวัญให้กับ ครูธานี มังกะโรทัย ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ <\/span><\/font>","description":"นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี <\/span>แสดงความยินดีและมอบของขวัญให้กับ ครูธานี มังกะโรทัย ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ <\/span><\/font>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"654","views":"654","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-28 15:25:25","date":"2018-09-28 15:25:25","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4923","id":"4923","1":"แสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย พ.ศ.2561","title":"แสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย พ.ศ.2561","2":"","url":"","3":"28092018-143212_29.jpg","image":"28092018-143212_29.jpg","4":"
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี แสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย พ.ศ.2561 พร้อมมอบเครื่องหมายข้าราชและของขวัญ โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้<\/div>
1.นายภาณุ เทพเกื้อ<\/div>
2.น.ส.จุติพร แสนคำ<\/div>
3.นายวาสุกรี เพรชดำดี<\/div>
4.น.ส.นัยนา สัตว์นาโค<\/div>
5.น.ส.ปนิดา สืบบุก<\/div>
6.น.ส.วิจิตรตรา สีคำ<\/div>
7.น.ส.ยุพิน ปรีชาญาณ<\/div>
8.น.ส.อรอนงค์ ทองมาก<\/div>","description":"
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี แสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย พ.ศ.2561 พร้อมมอบเครื่องหมายข้าราชและของขวัญ โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้<\/div>
1.นายภาณุ เทพเกื้อ<\/div>
2.น.ส.จุติพร แสนคำ<\/div>
3.นายวาสุกรี เพรชดำดี<\/div>
4.น.ส.นัยนา สัตว์นาโค<\/div>
5.น.ส.ปนิดา สืบบุก<\/div>
6.น.ส.วิจิตรตรา สีคำ<\/div>
7.น.ส.ยุพิน ปรีชาญาณ<\/div>
8.น.ส.อรอนงค์ ทองมาก<\/div>","5":"kan03","ppost":"kan03","6":"449","views":"449","7":"29","cat_id":"29","8":"1","hot":"1","9":"2018-09-28 14:22:31","date":"2018-09-28 14:22:31","10":"1","active":"1","11":"29","uid":"29"},{"0":"4905","id":"4905","1":"VTR งานมุทิตาจิต 2561 ใต้ร่มนนทรี บ้านนี้ที่ฉันรัก","title":"VTR งานมุทิตาจิต 2561 ใต้ร่มนนทรี บ้านนี้ที่ฉันรัก","2":"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ph-5j4aHVW8","url":"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ph-5j4aHVW8","3":"22092018-203836_29.jpg","image":"22092018-203836_29.jpg","4":"
VTR งานมุทิตาจิต 2561 \"ใต้ร่มนนทรี บ้านนี้ที่ฉันรัก\" <\/span>
รายนาม<\/span>ครูเกษียณ<\/span><\/font><\/div>
1.ครูอานนท์ มัธยมนันท์ <\/span><\/div>
2.ครูวนิดา บ่อผล <\/span><\/div>
3.ครูพัชรา สามนปาล <\/span><\/div>
4.ครูวัลลภา ใจเย็น<\/span><\/div>

<\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>