วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนินการคัดเลือกบุคคล
วันที่ 23 ธันวาคม 2561 กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล 5K Dream Run วิ่งสานฝันการศึกษาสู่จังหวัดชายแดนใต้
 วันที่ 23 ธันวาคม 2561 กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล 5K Dream Run วิ่งสานฝันการ
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ติดตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ติดตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดช
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ
 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ติดตามการดำเนินงานโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ และโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ติดตามการดำเนินงานโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ แล
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สพม.15 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข
 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สพม.15 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยาก