วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานม.ท.ศ.
 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานม.ท.ศ.
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการจังหวัด
 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการจังหวัด
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ขับเคลื่อนการพัฒนางานสู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นการศึกษา
 วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ขับเคลื่อนการพัฒนางานสู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นการ
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21
 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อขับเคลื่อนการจัด
ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม สู่การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
 ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม สู่การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 (MOU) ระหว่างมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์
 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 (MOU) ระหว่างมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวช